قوام انسان به معرفت و محبت

دو نکته ی مهم و فصل قوام وجود آدمیان مساله معرفت و محبت است.

عشق و آگاهی دو عامل اصلی هستند که آدمی را انسان می کند و می توان چنین گفت که:

خیمه ی وجودی آدمیان توسط معمار حیات و آفریدگار خوش نقش کائنات بر پایه ی همین دو مؤلفه اصلی بنیاد نهاده شده است.

سرمنشأ سرشار آگاهی، تفکر و آبشخور اصلی محبت تذکر است.

یعنی فکر زمینه ساز معرفت و ذکر زیربنای محبت و عشق است.

ویژگی اصلی حیات نباتی و زندگی گیاهی در قرآن رشد و نموو شاخصه اصلی حیات حیوانی غریزه و حرکت است. ولی در مقابل مشخصه عمده ی حیات انسانی تفکر و اندیشه است.

برگرفته از وبلاگ راه طوبی(طلبه اراکی)

/ 2 نظر / 25 بازدید
تیام

امام زمان ومامومین فسیل شده راببینید

تیام

امام زمان ومامومین فسیل شده رابخوانید